Proizvodi i usluge

LEGALIZACIJA OBJEKATA – geodetski snimak

Izrađujemo geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađenih zgrada za stranke koje su predale zahtjev za legalizaciju. Obratite nam se s pitanjima za Vaš konkretan slučaj!  

 

UPIS (uknjižba ili ucrtavanje) OBJEKATA U KATASTAR I GRUNTOVNICU

Izrađujemo geodetske elaborate za evidentiranje zgrada u službene evidencije katastra i gruntovnice. Kod upisa zgrada u katastar zemljišta/nekretnina i zemljišne knjige, potrebno je priložiti odgovarajući akt kojim se dokazuje legalnost za svaku zgradu, prema sadašnjoj zakonskoj regulativi.  

 

SREĐIVANJE STANJA U KATASTRU I GRUNTOVNICI

Stanje u katastru i zemljišnoj knjizi (gruntovnici) može se razlikovati. Također, postoji mogućnost da stanje u naravi ne odgovara stanju u evidenciji katastra ili gruntovnice. Obavljamo poslove usklađenja stanja u katastru i gruntovnici prema stanju u naravi.  

 

IZRADA PARCELACIJSKIH i DRUGIH GEODETSKIH ELABORATA

Izrađujemo parcelacijske elaborate u svrhu: diobe ili spajanja katastarskih čestica provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja. Izradom i provedbom parcelacijskih elaborata promjene se evidentiraju u službenim evidencijama. Pri izradi parcelacijskih elaborata potrebna je suradnja i potvrda od strane nadležnog Zavoda za prostorno uređenje. Upis objekata u katastar i evidenciju provodi se postupkom izradi određenog geodetskog elaborata. Također, izrađujemo geodetske elaborate u svrhu:

 • evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra
 • evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama
 • evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica
 • evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
 • evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku
 • provedbe u zemljišnoj knjizi
 • izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige
 • ispravljanja propusta u održavanju katastra
 • ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije
 • promjene područja i granica katastarskih općina.  

 

IZRADA ELABORATA VODOVA

Obavljamo izmjere komunalnih magistralnih vodova ili priključaka na komunalnu infrastrukturu i izrađujemo vodova s ovjerom u katastru. Također, obavljamo i iskolčenja vodova na terenu prema projektu ili na temelju ranijih geodetskih snimaka. Geodetsko snimanje komunalnih instalacija je zakonska obaveza.  

 

IZRADA GEODETSKOG PROJEKTA

Ako planirate graditi/dograditi novi objekt, potreban Vam je geodetski projekt za ishođenje građevinske dozvole! Geodetski projekt prati sve faze gradnje, od formiranja građevne čestice u katastru ako je to potrebno, usklađenja stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i u naravi, do iskolčenja građevine i njezinog evidentiranja u službene evidencije katastra i zemljišne knjige. Geodetski projekt je i osnova za praćenje gradnje građevine. U tijeku izrade geodetskog projekta neophodna je suradnja s ovlaštenih inženjerima arhitekture.  

 

IDENTIFIKACIJA KATASTARSKIH/GRUNTOVNIH ČESTICA

Obavljamo identifikacije katastarskih/gruntovnih čestica za sve potrebe te izrađujemo identifikacijski nalaz.  

 

KATASTARSKE IZMJERE

Katastarska izmjera provodi se za cijelu katastarsku općinu ili njezin dio. U okviru katastarske izmjere prikupljaju se i obrađuju sljedeći podaci:

 • podaci o međama i drugim granicama
 • podaci o adresi katastarske čestice
 • podaci o načinu uporabe katastarske čestice i njezinih dijelova
 • podaci o površini katastarske čestice te o površinama dijelova katastarske čestice koji se upotrebljavaju na različiti način
 • podaci o posebnim pravnim režimima koji su uspostavljeni na katastarskoj čestici.

Naša iskusna i osposobljena ekipa već je vodila nekoliko katastarskih izmjera čiji su podaci u službenoj uporabi.  

 

OBNOVA MEĐA PREMA STANJU U KATASTRU

Obavljamo iskolčenje međa za potrebe obnove ili rekonstrukcije međnih točaka i međnih linija. Možete zatražiti da Vam geodet iskolči/pokaže međe prema stanju u katastru. Prilikom kupnje parcele zatražite neka Vam prodavatelj zajedno s vlasnicima susjednih parcela pokaže međe parcele koju kupujete. Čuvajte svoje međne oznake! U slučaju spora i nemogućnosti dogovora oko međe, situaciju je potrebno riješiti sudskim putem.  

 

ISKOLČENJE OBJEKATA

Obavljamo iskolčenja zgrada i drugih građevina na terenu na temelju projektne dokumentacije i izrađujemo elaborate iskolčenja. Iskolčenje objekata je zapravo njihov „prijenos“ s papira na teren!  

 

INŽENJERSKA GEODEZIJA

Osim iskolčenja objekata, što je jedan od osnovnih zadataka inženjerske geodezije, bavimo se i ostalim inženjerskim radovima koji su vezani uz niskogradnju, visokogradnju i energetiku (brane, vodovi i dr.) te prate objekte pri njihovom projektiranju i izgradnji.  

 

PRAĆENJE POMAKA

U tijeku gradnje obavljamo precizna mjerenja i praćenja u svrhu kontrole pomaka i stabilnosti građevina. Osim izgrađenih objekata, pratimo i pomake prirodnih objekata.  

 

ODREĐIVANJE KUBATURA

Obavljamo izračun kubatura nanosnog materijala, nasipa, usjeka, smetilišta… Određivanju kubatura prethodi detaljna položajna i visinska izmjera terena te kreiranje 3D modela – vizualizacija izmjerenog područja.  

 

ODREĐIVANJE NADMORSKIH VISINA

Sudjelovali smo u otkrivanju i mjerenju nove najviše točke u Međimurju – Cimermanov breg!  

 

GIS RJEŠENJA

Izrađujemo GIS (geografski informacijski sustav) za potrebe jedinica lokalne samouprave, komunalnih poduzeća, poslovnih subjekata i svih onih koji traže određene informacije vezane uz prostor. GIS je dinamičan sustav koji čine potrebni podaci, programi i ljudi koji ga koriste! Svrha GIS-a je mogućnost manipulacije nad potrebnim podacima te brz i funkcionalan pristup željenim informacijama.  

 

IZRADA TEMATSKIH KARATA

Izrađujemo tematske karte s prikazom određenih objekata i njihovih atributa prema dogovoru i želji investitora. Npr. pregledna karta poljskih puteva, pregledna karta nerazvrstanih cesta…  

 

RAZVOJ PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA EFIKASNIJI RAD U AUTOCAD OKRUŽENJU

Razvili smo i samostalne programske module koji olakšavaju i ubrzavaju izradu geodetskih elaborata u AutoCADu. Naši informatički stručnjaci kontinuirano poboljšavaju i prilagođavaju programske module, ovisno o potrebama pojedinog posla i u skladu s važećom zakonskom regulativom.